شماره حساب ها

2
+2

کارت به کارت

  • شماره کارت ها جهت پرداخت کارت به کارت
  • بانک قرض الحسنه رسالت 1196- 5226- 7210- 5041
  • بانک مـــلــی ایران 6315 - 6078 - 9972 - 6037
  • بانک صادرات ایران 5280 - 5792 - 6911 - 6037
  • بانک مـــــلــــــــت 6884 - 4363 - 3379 - 6104

کلیه حساب ها به نام شاهین سمیع عادل

  واریز به حساب
  • شماره حساب ها جهت واریز بانکی
  • بانک قرض الحسنه رسالت 10.5769468.1
  • بانک مـــلــی ایران 0215424797005
  • بانک صادرات ایران 0301371368000
  • بانک مـــــلــــــــت 84 / 7606754

کلیه حساب ها به نام شاهین سمیع عادل